GEBRUIKERS OVEREENKOMST

Deze website wordt beheerd door Tuinaanleg Gert Kwanten NV gevestigd te Neerpelt. Deze website is vrij toegankelijk. U neemt kennis van deze gebruiksvoorwaarden en gaat ermee akkoord. Indien u er niet akkoord mee gaat, verlaat u nu op eigen initiatief de website.

Tuinaanleg Gert Kwanten NV mag de website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Tuinaanleg Gert Kwanten NV  is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de deze website. Tuinaanleg Gert Kwanten NV  behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Tuinaanleg Gert Kwanten NV  de toegang tot de website monitoren.

Tuinaanleg Gert Kwanten NV  stelt de gegevens op de website uitsluitend ter beschikking voor informatieve doeleinden. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Bij miskenning door u van de intellectuele rechten, andere rechten van Tuinaanleg Gert Kwanten NV  of derden, verbindt u zich ertoe Tuinaanleg Gert Kwanten NV  of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen van Tuinaanleg Gert Kwanten NV  of derden als gevolg van een inbreuk hierop.
U verbindt zich er o.m. toe om:

  • de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken;
  • geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of minder efficiënt wordt gemaakt;
  • de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter);
  • de website niet zodanig te gebruiken dat er een inbreuk wordt gepleegd op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet beperkt tot de rechten van privacy en intellectuele eigendom;
  • de website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder voorafgaandelijke toestemming van Tuinaanleg Gert Kwanten NV .

Tuinaanleg Gert Kwanten NV  tracht de informatie op de website voortdurend juist en actueel te houden en is voor een deel van de basisgegevens afhankelijk van derden. Tuinaanleg Gert Kwanten NV  kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten, onvolledigheden of onnauwkeurigheden die zich zouden voordoen, noch voor verouderde gegevens.

Op eenvoudig verzoek van wie hiertoe enig wettelijk belang kan aantonen, zullen in voorkomend geval zo spoedig mogelijk de nodige aanvullingen of correcties aangebracht worden.

Tuinaanleg Gert Kwanten NV  kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien zich, door het gebruik van de website of de erin opgenomen links, bij de raadpleger schade zou voordoen van welke aard ook. Verbinding naar andere, externe informatiebronnen wordt louter informatief gelegd en houdt geen enkel standpunt in tegenover de inhoud of het bestaan ervan.

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere websites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website of door derden geplaatst. Dit betekent niet automatisch dat Tuinaanleg Gert Kwanten NV  verbonden is aan deze andere websites of de eigenaren ervan. Tuinaanleg Gert Kwanten NV  is dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden. Ook voor bijdragen, geplaatst door derden kan Tuinaanleg Gert Kwanten NV  niet verantwoordelijk gehouden worden. Gebruik hiervan is steeds op eigen risico.

Indien u informatie, zoals afbeeldingen of andere bestanden, naar of via de website verzendt, verklaart u eigenaar te zijn van alle intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten, recht op afbeelding, naburige rechten en desgevallend andere rechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet) die hierop van toepassing zijn. U verleent vanaf het moment van verzenden aan Tuinaanleg Gert Kwanten NV :

  • het onvoorwaardelijke gebruiksrecht;
  • het recht op reproductie op de website en via andere kanalen;
  • het recht tot bewerking en vertaling;
  • het recht op mededeling aan het publiek.

De afstand van bovengenoemde rechten gebeurt kosteloos, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Tuinaanleg Gert Kwanten NV  is vanaf het moment van overdracht gerechtigd om de overgedragen informatie (met uitsluiting van persoonsgegevens, zie Privacyverklaring) te gebruiken voor  marketingdoeleinden. Tevens vrijwaart u Tuinaanleg Gert Kwanten NV  voor alle mogelijke vormen van aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van deze informatie, afbeeldingen of andere bestanden.

Alleen het Belgisch recht is van toepassing op geschillen in verband met de website. Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt zijn bevoegd voor de behandeling van eventuele geschillen.

Hebt u nog vragen waarop u geen antwoord hebt gevonden, neem dan contact op met Tuinaanleg Gert Kwanten NV  Kolisbos 9 3910 Neerpelt, of via e-mail info@gert-kwanten.be of telefonisch 011 66 66 46.